Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

  1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než

dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Handi Group CZ s.r.o. se sídlem Vančurova 2904, 390 01, Tábor, IČ: 05100356
DIČ: CZ05100356, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Pro VÝMĚNU NEBO VRÁCENÍ zboží používejte prosím adresu provozovny Handi Group CZ s.r.o., Kpt. Jaroše 444, 39003 Tábor. Pro urychlení a zpřehlednění komunikace doporučujeme odeslat email na satky@vangel.cz s informací o vrácení či výměně zboží.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

  1. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás

obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V

žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a

vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

 

Odesílatel:

Jméno Příjemení / firma

Ulice

PSČ Město

Email, telefon:

 

Adresát:

Handi Group CZ s.r.o

Kpt. Jaroše 444

390 03  Tábor

Tel.: 778 476 196
Mail: satky@vangel.cz

 

Datum:

VĚC: Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží ……………………. …………………………………………………………………………………………………………………..

Datum objednání:………………………………………………………………………………………..

Důvod odstoupení od smlouvy …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Podpis:

0
Vyberte měnu